Украинская ассоциация халяль индустрии

Ukrainian Association of Halal Industry

UKRHALAL

Halal Development Corporation (HDC), Duopharma Biotech Bhd (Duopharma Biotech) та KPJ Healthcare Bhd (KPJ) об’єднали свої зусилля для стимулювання глобального ринку Халяль у вебінарі, який було проведено під час Всесвітньої конференції Халяль 2020.

Халяльна фармацевтична екосистема Малайзії отримала подальший розвиток завдяки сумісному керівництву  MS2424 по фармацевтиці Халяль, яке охоплює весь ланцюжок поставок від переробки до роздрібної торгівлі. Головний виконавчий директор компанії-організатора Halal Development Corporation – Хаірол Аріффеін Сахарі заявив, що організував веб-семінар для того, щоб вийти на прибутковий ринок Халяльної індустрії охорони здоров’я з нахилом на Халяльну фармацевтику. Вебінар був організований HDC у співробітництві з Duopharma і KPJ Healthcare та проводився Міністерством міжнародної торгівлі та промисловості.

Новаторський фармацевтичний стандарт Халяль  MS2424:2012 швидко отримує загальне визнання і його еволюція – MS2424: 2019 – значно розширила сферу Халяльної сертифікації для задоволення зростаючого попиту на біопрепарати та пошуку Халяльних вакцин. Гігієна, санітарія та безпечність є ключовими передумовами у процесі виробництва фармацевтичної продукції Халяль, у якому належна виробнича практика (GMP) є обов’язковою вимогою у виробництві такої продукції.

Дійсно, ці суворі вимоги до сертифікації є додатковим рівнем забезпечення якості, що приводять до більш високих стандартів якості. Сертифікація Халяль у виробничому процесі визнана найбільш важливим додатком фармацевтичної промисловості.

Товариство «Халяль-Компанія» 28 вересня відкрило у селі Великий Мидськ Рівненської області забійний комплекс великої рогатої худоби. М’ясо продаватимуть в ісламські країни. Аби технологічний процес відповідав канонам ісламу, його на усіх етапах контролювали турецькі експерти. Усі працівники попередньо пройшли стажування в Туреччині. Одразу після офіційного відкриття підприємство подаватиме заявку на отримання сертифікату «Халяль», який дозволить експортувати продукцію в усі мусульманські  країни. Поки що планують продавати м’ясо в Туреччину.

 

 

На церемонію відкриття  прибули надзвичайний та повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмед Гульдере та заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, який у 2016-2021 був послом України в Туреччині. Вже сьогодні ТОВ Халяль-Компанія розпочало виробництво м’ясної продукції. Наразі не відомо, чи буде реалізовуватися м’ясна продукція ТОВ «Халяль-Компанія» на українських ринках .

Асоціація «Укрхаляль» взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Якість і безпека харчових продуктів»

Захід відбувався у Київі 11-12 листопада. Організатором конференції став Київський національний інститут харчових технологій. Спікерами конференції були викладачі та кандидати наук в області харчової галузі, аудитори та тренери систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів, представники виробництв харчової галузі та закладів ресторанного господарства. Представник УАХІ «Укрхаляль» Ваел Алами, виступив з доповіддю «Що таке Халяль? Продукти …

Органи України та КСА погодили форму сертифіката на експортовані з України продукти, що походять від водних тварин

Компетентні органи України та Королівства Саудівська Аравія погодили форму сертифіката на експортовані з України продукти, що походять від водних тварин (ікра, морепродукти тощо). Зазначена форма сертифікату набирає чинності з 1 грудня 2021 року. Погодження сертифікату стало результатом роботи, проведеної дипломатами Міністерства закордонних справ України та фахівцями Держпродспоживслужби з колегами з КСА. Відповідно до процедури, визначеної …

Органи України та Йорданії погодили форму сертифіката на експорт з України молока та молочних продуктів.

Компетентні органи України та Йорданії погодили форму сертифіката на експорт з України молока та молочних продуктів. Погодження сертифікату стало результатом роботи, проведеної дипломатами Міністерства закордонних справ України та фахівцями Держпродспоживслужби з йорданською стороною. Наразі, це вже третій сертифікат, погоджений між країнами в цьому році. У червні цього року між компетентними органами України та Йорданії був …

VII Всесвітній саміт Халяль та VIII виставка Halal Expo

25-28 листопада у Стамбулі пройде VII Всесвітній саміт Халяль та VIII виставка Halal Expo Організації ісламського співробітництва (ОІС). Організаторами заходу виступають Ісламський центр розвитку торгівлі (ICDT) та Інститут стандартизації та метрології ісламських країн (SMIIC). Виставка Halal Expo вважається найбільшою подією у сфері продукції Халяль. Захід буде організовано з метою збільшення обсягу торгівлі продукцією із сертифікатом …

Представники України та Туреччини можуть підписати угоду про вільну торгівлю у лютому наступного року.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, зараз вже готується низка угод та документів перед Стратегічною радою наступного року. Ця угода посилить і так міцні торгівельні зв’язки між двома державами. Ми хотіли б нагадати, що Туреччина є мусульманською країною. Для експорту продукції харчування необхідно мати сертифікат Халяль, виданий згідно з вимогою турецького стандарту Халяль.

Share news

UKRHALAL

UKRAINIAN ASSOCIATION HALAL INDUSTRIES

Subscribe to the newsletter

Общее Собрание членов Ассоциации

Высший орган управления, определяющий стратегию и основные направления деятельности Ассоциации. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год не ранее, чем через три, и не позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение таких вопросов как: изменение Устава Ассоциации, определение основных направлений деятельности, принципов формирования и использования ее имущества.

Совет Ассоциации

Является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Совет Ассоциации проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Совет формируется в количестве не менее 5 человек на добровольной основе из представителей организаций – членов Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации в состав Совета могут входить независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и удовлетворяют требованиям законодательства. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и исполнительных органов Ассоциации в соответствии с Уставом.

Президент Ассоциации

является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Президент организовывает и обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет Ассоциацию во всех организациях, как в Украине, так и за границей, самостоятельно принимать решения от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.

Президиум

Коллегиальный исполнительный орган, который руководит текущей деятельностью Ассоциации. В состав Президиума входят Президент и два вице-Президента, назначаемые по представлению Совета Ассоциации сроком на 5 лет.

Загальне Зібрання членів Асоціації

Вищий орган управління, який визначає стратегію і основні напрямки діяльності Асоціації. ЧерговеЗагальне зібрання членів Асоціації проводиться один раз на рік. Не раніше, ніж через три і не пізніше, ніж через дев’ять місяців після закінчення фінансового року. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як зміна Статуту Асоціації, визначення основних напрямків діяльності, принципів формування і використання її майна.

Рада Асоціації

Є постійно діючим колегіальним органом управління, який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зібраннями членів Асоціації. Рада Асоціації проводить засідання в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Рада формується в кількості не менше 5 осіб на добровільних засадах з представників організацій – членів Асоціації. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації до складу Ради можуть входити незалежні члени, які не пов’язані трудовими відносинами з Асоціацією і її членами і задовольняють вимогами законодавства. До компетенції Ради Асоціації входить вирішення питань загального керівництва, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації та виконавчих органів Асоціації відповідно до Статуту.

Президент

Є одноосібним виконавчим органом Асоціації, що обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Президент організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та Ради Асоціації. Президент без довіреності діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію в усіх організаціях, як в Україні, так і за кордоном, самостійно укладає угоди від імені Асоціації в межах своєї компетенції.

Президіум

Колегіальний виконавчий орган, який керує поточною діяльністю Асоціації. До складу Президії входять Президент і два віце-Президента, які призначаються за поданням Ради Асоціації строком на 5 років.

President

Is the sole executive body of the Association, elected by the General Meeting for a term of 5 years. The President organizes and ensures the implementation of decisions of the General Meeting of the Association and of the Association Council. President without power of attorney on behalf of the Association, represents the Association in all organizations, both in Ukraine and abroad, on their own transactions on behalf of the Association within its competence.

Presidium

The collegial executive body that manages the current activities of the Association. The Presidium consists of the President and two vice-presidents, appointed on the proposal of the Board of the Association for a period of 5 years.

 

Association Council

It is a permanent collegial management body performing general management of the Association in the period between the General Meetings of the Association. The Association Council shall meet as required, but at least twice a year. The Council is formed of at least 5 people on a voluntary basis from the representatives of organizations – members of the Association. The General Meeting of the Association members of the Presidium are independent members who are not in labor relations with the Association and its members and meet the requirements of federal law. The Association Council is competent to general management, with the exception of the matters reserved to the exclusive competence of the Association of the Association and the executive bodies of the General Meeting in accordance with the Charter.

General Meeting of Association Members

Supreme governing body that determines the strategy and basic directions of activity of the Association. The next General Meeting of the Association shall be provide once a year. Not earlier than three, and no later than nine months after the financial year end. The exclusive competence of the General Meeting include issues such as: the change of the Charter of the Association, the definition of the main activities, the principles of formation and use of its property.