Украинская ассоциация халяль индустрии

Ukrainian Association of Halal Industry

UKRHALAL

Halal Development Corporation (HDC), Duopharma Biotech Bhd (Duopharma Biotech) та KPJ Healthcare Bhd (KPJ) об’єднали свої зусилля для стимулювання глобального ринку Халяль у вебінарі, який було проведено під час Всесвітньої конференції Халяль 2020.

Халяльна фармацевтична екосистема Малайзії отримала подальший розвиток завдяки сумісному керівництву  MS2424 по фармацевтиці Халяль, яке охоплює весь ланцюжок поставок від переробки до роздрібної торгівлі. Головний виконавчий директор компанії-організатора Halal Development Corporation – Хаірол Аріффеін Сахарі заявив, що організував веб-семінар для того, щоб вийти на прибутковий ринок Халяльної індустрії охорони здоров’я з нахилом на Халяльну фармацевтику. Вебінар був організований HDC у співробітництві з Duopharma і KPJ Healthcare та проводився Міністерством міжнародної торгівлі та промисловості.

Новаторський фармацевтичний стандарт Халяль  MS2424:2012 швидко отримує загальне визнання і його еволюція – MS2424: 2019 – значно розширила сферу Халяльної сертифікації для задоволення зростаючого попиту на біопрепарати та пошуку Халяльних вакцин. Гігієна, санітарія та безпечність є ключовими передумовами у процесі виробництва фармацевтичної продукції Халяль, у якому належна виробнича практика (GMP) є обов’язковою вимогою у виробництві такої продукції.

Дійсно, ці суворі вимоги до сертифікації є додатковим рівнем забезпечення якості, що приводять до більш високих стандартів якості. Сертифікація Халяль у виробничому процесі визнана найбільш важливим додатком фармацевтичної промисловості.

Продукцію ТМ Златомед сертифіковано за стандартом Халяль

Хочемо повідомити, що з листопада 2020 року продукцію ТМ Златомед, адреса виробництва Україна, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Грузьке, вул. Сабліна, 62  ( а саме: мед бджолиний гомогенізований, сухі сніданки, десерти медові) , було сертифікована Центром Досліджень і Сертифікації Халяль Альраід згідно стандарту Халяль. Продукція ТМ Златомед не містить консервантів та барвників, а головне – …

World Halal Authority – «Вплив глобальних проблем на халяльну харчову промисловість»..

  World Halal Authority – орган із сертифікації Халяль в Італії, 12 січня 2021 року проведе онлайн-семінар за темою: «Вплив глобальних проблем на халяльну харчову промисловість». На семінарі будуть розглянуті такі питання як: Торгові можливості пропоновані Gulfood; Наслідки Brexit для м’ясної промисловості, а також керівні принципи міжнародних стандартів Халяль. Для того, щоб взяти участь в …

Представники УАХІ “Укрхаляль” провели тренінг на тему “Що таке Халяль?”

28.12 та 29.12 був проведений онлайн тренінг на тему «Що таке Халяль?», спікерами якого були представники асоціації «UKRHALAL». На тренінгу були розглянуті питання щодо індустрії Халяль в Україні та країнах Близького Сходу та основні вимоги до продукції Халяль. Учасники тренінгу мали можливість отримати відповіді на питання щодо особливостей сертифікації Халяль м’ясних, кондитерських та молочних продуктів …

Заборона Європейського суду на забій тварин, без попереднього оглушення

Європейський суд підтримав заборону в Бельгії на забій тварин, над якими не було проведено оглушення. Громади євреїв і мусульман попереджають, що це може обмежити свободу віросповідання. У 2017 році у фламандському регіоні Бельгії був заборонений забій тварин без попереднього оглушення. Громади євреїв і мусульман оскаржили закон, посилаючись на свободу релігії. Європейський суд ухвалив, що держави-члени …

Вимоги щодо експорту продукції харчування у ОАЕ

14 грудня Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ), Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах і Українська бізнес-рада в ОАЕ провели онлайн-брифінг для українських експортерів, присвячений особливостям виходу на ринок і ведення бізнесу в ОАЕ. Для довідки: ОАЕ є другим за величиною ринком збуту вітчизняної продукції в країнах Затоки і традиційно одним з найбільших …

Share news

UKRHALAL

UKRAINIAN ASSOCIATION HALAL INDUSTRIES

Subscribe to the newsletter

Общее Собрание членов Ассоциации

Высший орган управления, определяющий стратегию и основные направления деятельности Ассоциации. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год не ранее, чем через три, и не позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение таких вопросов как: изменение Устава Ассоциации, определение основных направлений деятельности, принципов формирования и использования ее имущества.

Совет Ассоциации

Является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Совет Ассоциации проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Совет формируется в количестве не менее 5 человек на добровольной основе из представителей организаций – членов Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации в состав Совета могут входить независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и удовлетворяют требованиям законодательства. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и исполнительных органов Ассоциации в соответствии с Уставом.

Президент Ассоциации

является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Президент организовывает и обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет Ассоциацию во всех организациях, как в Украине, так и за границей, самостоятельно принимать решения от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.

Президиум

Коллегиальный исполнительный орган, который руководит текущей деятельностью Ассоциации. В состав Президиума входят Президент и два вице-Президента, назначаемые по представлению Совета Ассоциации сроком на 5 лет.

Загальне Зібрання членів Асоціації

Вищий орган управління, який визначає стратегію і основні напрямки діяльності Асоціації. ЧерговеЗагальне зібрання членів Асоціації проводиться один раз на рік. Не раніше, ніж через три і не пізніше, ніж через дев’ять місяців після закінчення фінансового року. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як зміна Статуту Асоціації, визначення основних напрямків діяльності, принципів формування і використання її майна.

Рада Асоціації

Є постійно діючим колегіальним органом управління, який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зібраннями членів Асоціації. Рада Асоціації проводить засідання в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Рада формується в кількості не менше 5 осіб на добровільних засадах з представників організацій – членів Асоціації. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації до складу Ради можуть входити незалежні члени, які не пов’язані трудовими відносинами з Асоціацією і її членами і задовольняють вимогами законодавства. До компетенції Ради Асоціації входить вирішення питань загального керівництва, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації та виконавчих органів Асоціації відповідно до Статуту.

Президент

Є одноосібним виконавчим органом Асоціації, що обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Президент організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та Ради Асоціації. Президент без довіреності діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію в усіх організаціях, як в Україні, так і за кордоном, самостійно укладає угоди від імені Асоціації в межах своєї компетенції.

Президіум

Колегіальний виконавчий орган, який керує поточною діяльністю Асоціації. До складу Президії входять Президент і два віце-Президента, які призначаються за поданням Ради Асоціації строком на 5 років.

President

Is the sole executive body of the Association, elected by the General Meeting for a term of 5 years. The President organizes and ensures the implementation of decisions of the General Meeting of the Association and of the Association Council. President without power of attorney on behalf of the Association, represents the Association in all organizations, both in Ukraine and abroad, on their own transactions on behalf of the Association within its competence.

Presidium

The collegial executive body that manages the current activities of the Association. The Presidium consists of the President and two vice-presidents, appointed on the proposal of the Board of the Association for a period of 5 years.

 

Association Council

It is a permanent collegial management body performing general management of the Association in the period between the General Meetings of the Association. The Association Council shall meet as required, but at least twice a year. The Council is formed of at least 5 people on a voluntary basis from the representatives of organizations – members of the Association. The General Meeting of the Association members of the Presidium are independent members who are not in labor relations with the Association and its members and meet the requirements of federal law. The Association Council is competent to general management, with the exception of the matters reserved to the exclusive competence of the Association of the Association and the executive bodies of the General Meeting in accordance with the Charter.

General Meeting of Association Members

Supreme governing body that determines the strategy and basic directions of activity of the Association. The next General Meeting of the Association shall be provide once a year. Not earlier than three, and no later than nine months after the financial year end. The exclusive competence of the General Meeting include issues such as: the change of the Charter of the Association, the definition of the main activities, the principles of formation and use of its property.