Украинская ассоциация халяль индустрии

Ukrainian Association of Halal Industry

UKRHALAL

Halal Development Corporation (HDC), Duopharma Biotech Bhd (Duopharma Biotech) та KPJ Healthcare Bhd (KPJ) об’єднали свої зусилля для стимулювання глобального ринку Халяль у вебінарі, який було проведено під час Всесвітньої конференції Халяль 2020.

Халяльна фармацевтична екосистема Малайзії отримала подальший розвиток завдяки сумісному керівництву  MS2424 по фармацевтиці Халяль, яке охоплює весь ланцюжок поставок від переробки до роздрібної торгівлі. Головний виконавчий директор компанії-організатора Halal Development Corporation – Хаірол Аріффеін Сахарі заявив, що організував веб-семінар для того, щоб вийти на прибутковий ринок Халяльної індустрії охорони здоров’я з нахилом на Халяльну фармацевтику. Вебінар був організований HDC у співробітництві з Duopharma і KPJ Healthcare та проводився Міністерством міжнародної торгівлі та промисловості.

Новаторський фармацевтичний стандарт Халяль  MS2424:2012 швидко отримує загальне визнання і його еволюція – MS2424: 2019 – значно розширила сферу Халяльної сертифікації для задоволення зростаючого попиту на біопрепарати та пошуку Халяльних вакцин. Гігієна, санітарія та безпечність є ключовими передумовами у процесі виробництва фармацевтичної продукції Халяль, у якому належна виробнича практика (GMP) є обов’язковою вимогою у виробництві такої продукції.

Дійсно, ці суворі вимоги до сертифікації є додатковим рівнем забезпечення якості, що приводять до більш високих стандартів якості. Сертифікація Халяль у виробничому процесі визнана найбільш важливим додатком фармацевтичної промисловості.

Франція гарантує принцип свободи здійснення релігійних обрядів під час забою

  Нещодавно гучна новина про те, що Франція забороняє Халяль забій, збентежила багатьох мусульман не тільки Франції, але й України. В УАХІ «Укрхаляль», як і в інших ЗМІ, написали новину про те, що у Франції був прийнятий закон про заборону Халяль забою, який нібито вступає в силу в червні цього року. Однак Міністерство сільського господарства …

Харчова добавка Е-904 (шелак)

  Нещодавно експертами сертифікації Халяль була виявлена ​​ще одна харчова добавка, відома під кодом Е904 (також шелак, стіклак, штоклак, смола гуміллак), яку часто використовують у харчовій промисловості для виготовлення глазурі, і яка є забороненою згідно з ісламським фікхом. Харчова добавка Е904 є природною смолою, яку виробляють комахи — лакові червці шляхом виділення липкого секрету зі …

Заборона на Халяль забій курятини у Франції

Мусульманські лідери у Франції розкритикували недавнє рішення заборонити Халяль забій курей. Новий закон, згідно з яким газове оглушення птахів буде обов’язковою вимогою в процесі забою, вступить в силу з липня 2021 року. Як відомо, згідно з ісламськими вимогам, оглушення птиці перед забоєм дозволено лише використовуючи електричний метод оглушення, при цьому деякі мазхаби і зовсім проти …

7-й World Halal Summit

  25-27 листопада 2021 року в Стамбульському Kонгрес-Центрі (ICC) (Туреччина м. Стамбул) відбудеться 7-й World Halal Summit (WHS) під девізом «Нова ера і нові норми: необхідність виробництва і споживання Халяль». Протягом трьох днів Саміт пропонує багату програму інтерактивних панельних сесій за участю професіоналів Халяль-сектору та інших зацікавлених сторін, для обговорення проблем і можливостей в галузі …

IV МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ UKRAINIAN FOOD EXPO

  У цьому році, а саме 3-4 червня 2021 року, буде проходити IV МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ UKRANIAN FOOD EXPO. Ukrainian Food Expo — ефективна міжнародна b2b платформа, яка допомагає заявити ринку про себе та розширити ринки збуту. Виставка буде проходити офлайн за адресою: Виставковий Центр “Київ Експо Плаза”, вул. Амстердамська, 1, Березівка, Київська область. …

Share news

UKRHALAL

UKRAINIAN ASSOCIATION HALAL INDUSTRIES

Subscribe to the newsletter

Общее Собрание членов Ассоциации

Высший орган управления, определяющий стратегию и основные направления деятельности Ассоциации. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год не ранее, чем через три, и не позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение таких вопросов как: изменение Устава Ассоциации, определение основных направлений деятельности, принципов формирования и использования ее имущества.

Совет Ассоциации

Является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Совет Ассоциации проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Совет формируется в количестве не менее 5 человек на добровольной основе из представителей организаций – членов Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации в состав Совета могут входить независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и удовлетворяют требованиям законодательства. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и исполнительных органов Ассоциации в соответствии с Уставом.

Президент Ассоциации

является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Президент организовывает и обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет Ассоциацию во всех организациях, как в Украине, так и за границей, самостоятельно принимать решения от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.

Президиум

Коллегиальный исполнительный орган, который руководит текущей деятельностью Ассоциации. В состав Президиума входят Президент и два вице-Президента, назначаемые по представлению Совета Ассоциации сроком на 5 лет.

Загальне Зібрання членів Асоціації

Вищий орган управління, який визначає стратегію і основні напрямки діяльності Асоціації. ЧерговеЗагальне зібрання членів Асоціації проводиться один раз на рік. Не раніше, ніж через три і не пізніше, ніж через дев’ять місяців після закінчення фінансового року. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як зміна Статуту Асоціації, визначення основних напрямків діяльності, принципів формування і використання її майна.

Рада Асоціації

Є постійно діючим колегіальним органом управління, який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зібраннями членів Асоціації. Рада Асоціації проводить засідання в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Рада формується в кількості не менше 5 осіб на добровільних засадах з представників організацій – членів Асоціації. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації до складу Ради можуть входити незалежні члени, які не пов’язані трудовими відносинами з Асоціацією і її членами і задовольняють вимогами законодавства. До компетенції Ради Асоціації входить вирішення питань загального керівництва, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації та виконавчих органів Асоціації відповідно до Статуту.

Президент

Є одноосібним виконавчим органом Асоціації, що обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Президент організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та Ради Асоціації. Президент без довіреності діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію в усіх організаціях, як в Україні, так і за кордоном, самостійно укладає угоди від імені Асоціації в межах своєї компетенції.

Президіум

Колегіальний виконавчий орган, який керує поточною діяльністю Асоціації. До складу Президії входять Президент і два віце-Президента, які призначаються за поданням Ради Асоціації строком на 5 років.

President

Is the sole executive body of the Association, elected by the General Meeting for a term of 5 years. The President organizes and ensures the implementation of decisions of the General Meeting of the Association and of the Association Council. President without power of attorney on behalf of the Association, represents the Association in all organizations, both in Ukraine and abroad, on their own transactions on behalf of the Association within its competence.

Presidium

The collegial executive body that manages the current activities of the Association. The Presidium consists of the President and two vice-presidents, appointed on the proposal of the Board of the Association for a period of 5 years.

 

Association Council

It is a permanent collegial management body performing general management of the Association in the period between the General Meetings of the Association. The Association Council shall meet as required, but at least twice a year. The Council is formed of at least 5 people on a voluntary basis from the representatives of organizations – members of the Association. The General Meeting of the Association members of the Presidium are independent members who are not in labor relations with the Association and its members and meet the requirements of federal law. The Association Council is competent to general management, with the exception of the matters reserved to the exclusive competence of the Association of the Association and the executive bodies of the General Meeting in accordance with the Charter.

General Meeting of Association Members

Supreme governing body that determines the strategy and basic directions of activity of the Association. The next General Meeting of the Association shall be provide once a year. Not earlier than three, and no later than nine months after the financial year end. The exclusive competence of the General Meeting include issues such as: the change of the Charter of the Association, the definition of the main activities, the principles of formation and use of its property.