Украинская ассоциация халяль индустрии

Ukrainian Association of Halal Industry

UKRHALAL

Halal Development Corporation (HDC), Duopharma Biotech Bhd (Duopharma Biotech) та KPJ Healthcare Bhd (KPJ) об’єднали свої зусилля для стимулювання глобального ринку Халяль у вебінарі, який було проведено під час Всесвітньої конференції Халяль 2020.

Халяльна фармацевтична екосистема Малайзії отримала подальший розвиток завдяки сумісному керівництву  MS2424 по фармацевтиці Халяль, яке охоплює весь ланцюжок поставок від переробки до роздрібної торгівлі. Головний виконавчий директор компанії-організатора Halal Development Corporation – Хаірол Аріффеін Сахарі заявив, що організував веб-семінар для того, щоб вийти на прибутковий ринок Халяльної індустрії охорони здоров’я з нахилом на Халяльну фармацевтику. Вебінар був організований HDC у співробітництві з Duopharma і KPJ Healthcare та проводився Міністерством міжнародної торгівлі та промисловості.

Новаторський фармацевтичний стандарт Халяль  MS2424:2012 швидко отримує загальне визнання і його еволюція – MS2424: 2019 – значно розширила сферу Халяльної сертифікації для задоволення зростаючого попиту на біопрепарати та пошуку Халяльних вакцин. Гігієна, санітарія та безпечність є ключовими передумовами у процесі виробництва фармацевтичної продукції Халяль, у якому належна виробнича практика (GMP) є обов’язковою вимогою у виробництві такої продукції.

Дійсно, ці суворі вимоги до сертифікації є додатковим рівнем забезпечення якості, що приводять до більш високих стандартів якості. Сертифікація Халяль у виробничому процесі визнана найбільш важливим додатком фармацевтичної промисловості.

Ще один український виробник отримав сертифікат Халяль

  15 липня 2021 року виробництво хлібобулочних виробів ТОВ «Чанта Маунт» (адреса виробництва: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул., 1-го Травня, 71), було сертифіковано Центром Сертифікації «Халяль Глобал Юкрейн», згідно із стандартом Халяль GSO 2055-1:2015. Сертифікація Халяль є підтвердженням того, що продукція ТОВ «Чанта Маунт» не містить шкідливих та заборонених Ісламом інгредієнтів. На …

УУкраїнські виробники молочних продуктів отримали додаткові можливості експорту до Туреччини

Компетентні органи України та Турецької Республіки погодили двосторонню форму сертифікату для експорту українських молочних продуктів.   «Домовленість із турецькими партнерами відкриває додаткові можливості виходу на турецький ринок для українських виробників молочної продукції. Це ще один конкретний результат підтримки українського бізнесу завдяки спільним зусиллям МЗС та Держпродспоживслужби», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.   …

VIII Міжнародна Виставка «ОІС Халяль Експо»

25 – 28 листопада 2021 року пройде VIII Міжнародна Виставка «ОІС (Організація Ісламського Співробітництва) Халяль Експо» («OIC Halal Expo») – лідируюча в світі виставки товарів індустрії «Халяль», яка відбудеться в одному з найбільших виставкових центрів Стамбула «Istanbul Fuar Merkezi (IFM)» в м. Стамбул, Туреччина.   Основною метою проєкту є підвищення рівня конкурентоспроможності товарів на світовому …

З 1 січня 2022 року Саудівська Аравія запроваджує нові вимоги щодо Халяль продукції.

  Минулого року Саудівська Аравія почала створення Халяль центру в рамках Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медичних препаратів Саудівської Аравії (SFDA) з подальшим впровадженням системи схвалення іноземних органів сертифікації Халяль. Відповідно до нової системи затвердження, орган сертифікації Халяль повинен бути акредитованим і визнаним органом з акредитації SFDA, щоб зареєструватися в SFDA. …

Франція гарантує принцип свободи здійснення релігійних обрядів під час забою

  Нещодавно гучна новина про те, що Франція забороняє Халяль забій, збентежила багатьох мусульман не тільки Франції, але й України. В УАХІ «Укрхаляль», як і в інших ЗМІ, написали новину про те, що у Франції був прийнятий закон про заборону Халяль забою, який нібито вступає в силу в червні цього року. Однак Міністерство сільського господарства …

Share news

UKRHALAL

UKRAINIAN ASSOCIATION HALAL INDUSTRIES

Subscribe to the newsletter

Общее Собрание членов Ассоциации

Высший орган управления, определяющий стратегию и основные направления деятельности Ассоциации. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год не ранее, чем через три, и не позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение таких вопросов как: изменение Устава Ассоциации, определение основных направлений деятельности, принципов формирования и использования ее имущества.

Совет Ассоциации

Является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Совет Ассоциации проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Совет формируется в количестве не менее 5 человек на добровольной основе из представителей организаций – членов Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации в состав Совета могут входить независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и удовлетворяют требованиям законодательства. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и исполнительных органов Ассоциации в соответствии с Уставом.

Президент Ассоциации

является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Президент организовывает и обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет Ассоциацию во всех организациях, как в Украине, так и за границей, самостоятельно принимать решения от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.

Президиум

Коллегиальный исполнительный орган, который руководит текущей деятельностью Ассоциации. В состав Президиума входят Президент и два вице-Президента, назначаемые по представлению Совета Ассоциации сроком на 5 лет.

Загальне Зібрання членів Асоціації

Вищий орган управління, який визначає стратегію і основні напрямки діяльності Асоціації. ЧерговеЗагальне зібрання членів Асоціації проводиться один раз на рік. Не раніше, ніж через три і не пізніше, ніж через дев’ять місяців після закінчення фінансового року. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як зміна Статуту Асоціації, визначення основних напрямків діяльності, принципів формування і використання її майна.

Рада Асоціації

Є постійно діючим колегіальним органом управління, який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зібраннями членів Асоціації. Рада Асоціації проводить засідання в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Рада формується в кількості не менше 5 осіб на добровільних засадах з представників організацій – членів Асоціації. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації до складу Ради можуть входити незалежні члени, які не пов’язані трудовими відносинами з Асоціацією і її членами і задовольняють вимогами законодавства. До компетенції Ради Асоціації входить вирішення питань загального керівництва, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації та виконавчих органів Асоціації відповідно до Статуту.

Президент

Є одноосібним виконавчим органом Асоціації, що обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Президент організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та Ради Асоціації. Президент без довіреності діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію в усіх організаціях, як в Україні, так і за кордоном, самостійно укладає угоди від імені Асоціації в межах своєї компетенції.

Президіум

Колегіальний виконавчий орган, який керує поточною діяльністю Асоціації. До складу Президії входять Президент і два віце-Президента, які призначаються за поданням Ради Асоціації строком на 5 років.

President

Is the sole executive body of the Association, elected by the General Meeting for a term of 5 years. The President organizes and ensures the implementation of decisions of the General Meeting of the Association and of the Association Council. President without power of attorney on behalf of the Association, represents the Association in all organizations, both in Ukraine and abroad, on their own transactions on behalf of the Association within its competence.

Presidium

The collegial executive body that manages the current activities of the Association. The Presidium consists of the President and two vice-presidents, appointed on the proposal of the Board of the Association for a period of 5 years.

 

Association Council

It is a permanent collegial management body performing general management of the Association in the period between the General Meetings of the Association. The Association Council shall meet as required, but at least twice a year. The Council is formed of at least 5 people on a voluntary basis from the representatives of organizations – members of the Association. The General Meeting of the Association members of the Presidium are independent members who are not in labor relations with the Association and its members and meet the requirements of federal law. The Association Council is competent to general management, with the exception of the matters reserved to the exclusive competence of the Association of the Association and the executive bodies of the General Meeting in accordance with the Charter.

General Meeting of Association Members

Supreme governing body that determines the strategy and basic directions of activity of the Association. The next General Meeting of the Association shall be provide once a year. Not earlier than three, and no later than nine months after the financial year end. The exclusive competence of the General Meeting include issues such as: the change of the Charter of the Association, the definition of the main activities, the principles of formation and use of its property.