Українська асоціація халяль індустрії

Ukrainian Association of Halal Industry

UKRHALAL

Види Членства в Асоціації

Основні напрями УАХІ «Укрхаляль»

 • Створення прийнятних умов для розвитку ринку Халяль в Україні;
 • Захист споживачів та виробників Халяль продукції в Україні;
 • Протистояння і спростування дезінформації;
 • Навчання за стандартами Халяль для виробників та фахівців у сфері Халяль;
 • Обмін інформацією та маркетингово-довідкове консультування;
 • Пошук клієнтів та організація комунікацій між виробниками та імпортерами/експортерами;
 • Легалізація сертифікатів.

 

Члени асоціації

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи, які професійно надають Халяль послуги або ж виробники продукції Халяль. Відповідно до Статуту, Асоціація координує діяльність своїх членів, представляє і захищає інтереси перед споживачами, вітчизняними та зарубіжними організаціями та органами влади.

 

Як стати членом асоціації?

Нові члени приймаються на підставі поданої Заяви на ім’я Президента Асоціації та за рішенням Загальних зборів членів Асоціації.

 

В Асоціацію можуть входити:

 • Органи сертифікації якості;
 • Органи сертифікації Халяль;
 • Виробники продукції Халяль;
 • Імпортери/експортери продукції Халяль.

 

Партнерство:

 • Державні органи та організації;
 • Громадські та релігійні організації;
 • Торгові палати, асоціації та спілки;
 • Медіа-компанії.

 

 

Члени асоціації мають право:

 • Брати участь в управлінні діяльністю Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 • Користуватися послугами Асоціації;
 • Брати участь в роботі Асоціації, вносити пропозиції спрямовані на оптимізацію роботи Асоціації;
 • Використовувати факт приналежності до Асоціації з метою реклами та інших цілях, що не суперечать діяльності організації і етичним нормам, вказувати на власних засобах візуалізації приналежність до Асоціації;
 • Звертатися до Асоціації із запитами і отримувати інформацію, пов’язану з виконанням Асоціацією статутних цілей;
 • Брати активну участь і сприяти виконанню основних цілей Асоціації;
 • Бути рекомендованими для споживачів або інших сторін (компаній або підприємств ) які зацікавленні у Халяль продукції або у Халяль послугах.

ПОДАТИ ЗАЯВУ

Поділитися новиною:

UKRHALAL

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХАЛЯЛЬ ІНДУСТРІЇ

Підписатися на розсилку

Общее Собрание членов Ассоциации

Высший орган управления, определяющий стратегию и основные направления деятельности Ассоциации. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год не ранее, чем через три, и не позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение таких вопросов как: изменение Устава Ассоциации, определение основных направлений деятельности, принципов формирования и использования ее имущества.

Совет Ассоциации

Является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Совет Ассоциации проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Совет формируется в количестве не менее 5 человек на добровольной основе из представителей организаций – членов Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации в состав Совета могут входить независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и удовлетворяют требованиям законодательства. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и исполнительных органов Ассоциации в соответствии с Уставом.

Президент Ассоциации

является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Президент организовывает и обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет Ассоциацию во всех организациях, как в Украине, так и за границей, самостоятельно принимать решения от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.

Президиум

Коллегиальный исполнительный орган, который руководит текущей деятельностью Ассоциации. В состав Президиума входят Президент и два вице-Президента, назначаемые по представлению Совета Ассоциации сроком на 5 лет.

Загальне Зібрання членів Асоціації

Вищий орган управління, який визначає стратегію і основні напрямки діяльності Асоціації. ЧерговеЗагальне зібрання членів Асоціації проводиться один раз на рік. Не раніше, ніж через три і не пізніше, ніж через дев’ять місяців після закінчення фінансового року. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як зміна Статуту Асоціації, визначення основних напрямків діяльності, принципів формування і використання її майна.

Рада Асоціації

Є постійно діючим колегіальним органом управління, який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зібраннями членів Асоціації. Рада Асоціації проводить засідання в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Рада формується в кількості не менше 5 осіб на добровільних засадах з представників організацій – членів Асоціації. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації до складу Ради можуть входити незалежні члени, які не пов’язані трудовими відносинами з Асоціацією і її членами і задовольняють вимогами законодавства. До компетенції Ради Асоціації входить вирішення питань загального керівництва, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації та виконавчих органів Асоціації відповідно до Статуту.

Президент

Є одноосібним виконавчим органом Асоціації, що обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Президент організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та Ради Асоціації. Президент без довіреності діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію в усіх організаціях, як в Україні, так і за кордоном, самостійно укладає угоди від імені Асоціації в межах своєї компетенції.

Президіум

Колегіальний виконавчий орган, який керує поточною діяльністю Асоціації. До складу Президії входять Президент і два віце-Президента, які призначаються за поданням Ради Асоціації строком на 5 років.

President

Is the sole executive body of the Association, elected by the General Meeting for a term of 5 years. The President organizes and ensures the implementation of decisions of the General Meeting of the Association and of the Association Council. President without power of attorney on behalf of the Association, represents the Association in all organizations, both in Ukraine and abroad, on their own transactions on behalf of the Association within its competence.

Presidium

The collegial executive body that manages the current activities of the Association. The Presidium consists of the President and two vice-presidents, appointed on the proposal of the Board of the Association for a period of 5 years.

 

Association Council

It is a permanent collegial management body performing general management of the Association in the period between the General Meetings of the Association. The Association Council shall meet as required, but at least twice a year. The Council is formed of at least 5 people on a voluntary basis from the representatives of organizations – members of the Association. The General Meeting of the Association members of the Presidium are independent members who are not in labor relations with the Association and its members and meet the requirements of federal law. The Association Council is competent to general management, with the exception of the matters reserved to the exclusive competence of the Association of the Association and the executive bodies of the General Meeting in accordance with the Charter.

General Meeting of Association Members

Supreme governing body that determines the strategy and basic directions of activity of the Association. The next General Meeting of the Association shall be provide once a year. Not earlier than three, and no later than nine months after the financial year end. The exclusive competence of the General Meeting include issues such as: the change of the Charter of the Association, the definition of the main activities, the principles of formation and use of its property.