Українська асоціація халяль індустрії

Ukrainian Association of Halal Industry

UKRHALAL

Положення про участь в Асоціації

 

Учасниками Асоціації можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи-резиденти і нерезиденти, які професійно надають Халяль послуги або є виробниками продукції Халяль; фізичні особи-підприємці та громадські об’єднання. Відповідно до Статуту, Асоціація координує діяльність учасників, представляє і захищає їхні інтереси перед споживачами, вітчизняними та закордонними організаціями та органами влади. Участь у Асоціації є добровільним.

 

Як стати учасником Асоціації?

 

Нові учасники приймаються на підставі поданої Заяви на ім’я Президента Асоціації та за рішенням більшістю голосів присутніх на Загальних зборах учасників Асоціації.

 

Членами Асоціації можуть бути:

 

• Органи з сертифікації систем якості;
• Органи сертифікації Халяль;
• Виробники продукції Халяль;
• Імпортери/експортери продукції Халяль;
• Інші зацікавлені особи (експерти, аудитори, правозахисники, юристи тощо).

 

Партнерами Асоціації можуть бути:

 

• Державні органи та організації;
• Громадські та релігійні організації;
• Торгові палати, асоціації та спілки;
• Медіа-компанії.

 

Члени Асоціації мають право:

 

– Брати участь в Загальних зборах та управлінні діяльністю Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
– Брати участь в роботі Асоціації, вносити пропозиції спрямовані на оптимізацію її роботи, сприяти виконанню основних цілей Асоціації;
– Користуватися послугами Асоціації у першочерговому порядку і на пільгових умовах;
– Використовувати факт приналежності до Асоціації в рекламних та інших цілях, що не суперечать діяльності організації і етичним нормам, вказувати на власних засобах візуалізації приналежність до Асоціації;
– Звертатися до Асоціації із запитами і отримувати інформацію, пов’язану з виконанням Асоціацією статутних цілей.

 

Члени Асоціації зобов’язані:

 

– Дотримуватися вимог Статуту та кодексу професійної етики;
– Активно приймати участь та сприяти виконанню основних цілей Асоціації;
– Своєчасно вносити вступні, членські та цільові внески, встановлені установчими документами і рішеннями органів управління Асоціації;
– Діяти на принципах неупередеженості, поваги, відкритості та виключати випадки створення конкуренції;
– Вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційності відомостей про діяльність організації, якщо такі є;
– Надавати на запит Асоціації інформацію та дані, що не становлять комерційної таємниці, і самостійно повідомляти про будь-які зміни, що стосуються юридичної особи.

 

Партнерські відносини між Сторонами передбачають:

 

– обмін не конфіденційною інформацією щодо виробників, імпортерів, експортерів харчової продукції Халяль та послуг;
– обмін аналітичними і статистичними даними;
– організація і проведення спільних заходів та освітніх програм;
– розміщення інформації Сторін на веб-сайтах та у соцмережах.

 

Припинення членства в Асоціації:

 

– за волевиявленням учасника на підставі поданої Заяви на ім’я Президента Асоціації;
– якщо учасник Асоціації не відповідає вимогам, зазначеним у п. 3.3. Статуту Асоціації;
– якщо учасник Асоціації не виконує вимог, передбачених Статутом Асоціації та рішеннями Загальних зборів учасників Асоціації;
– якщо учасник Асоціації своїми діями завдав або завдає шкоди майну або діловій репутації Асоціації;
– якщо учасник Асоціації регулярно не бере участі в роботі Асоціації або не вносить членських внесків, затверджених рішенням Загальних зборів учасників Асоціації;
– якщо учасник порушує терміни сплати членських внесків більш, ніж на 2 місяці.

 

У разі виходу або виключення учасника Асоціації, зроблені ним внески не повертаються, а використовуються для реалізації цілей та завдань Асоціації. Всі учасники Асоціації мають рівні права та обов’язки.

Поділитися новиною

UKRHALAL

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХАЛЯЛЬ ІНДУСТРІЇ

Підписатися на розсилку

Общее Собрание членов Ассоциации

Высший орган управления, определяющий стратегию и основные направления деятельности Ассоциации. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год не ранее, чем через три, и не позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение таких вопросов как: изменение Устава Ассоциации, определение основных направлений деятельности, принципов формирования и использования ее имущества.

Совет Ассоциации

Является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Совет Ассоциации проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Совет формируется в количестве не менее 5 человек на добровольной основе из представителей организаций – членов Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации в состав Совета могут входить независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и удовлетворяют требованиям законодательства. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и исполнительных органов Ассоциации в соответствии с Уставом.

Президент Ассоциации

является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Президент организовывает и обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет Ассоциацию во всех организациях, как в Украине, так и за границей, самостоятельно принимать решения от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.

Президиум

Коллегиальный исполнительный орган, который руководит текущей деятельностью Ассоциации. В состав Президиума входят Президент и два вице-Президента, назначаемые по представлению Совета Ассоциации сроком на 5 лет.

Загальне Зібрання членів Асоціації

Вищий орган управління, який визначає стратегію і основні напрямки діяльності Асоціації. ЧерговеЗагальне зібрання членів Асоціації проводиться один раз на рік. Не раніше, ніж через три і не пізніше, ніж через дев’ять місяців після закінчення фінансового року. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як зміна Статуту Асоціації, визначення основних напрямків діяльності, принципів формування і використання її майна.

Рада Асоціації

Є постійно діючим колегіальним органом управління, який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зібраннями членів Асоціації. Рада Асоціації проводить засідання в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Рада формується в кількості не менше 5 осіб на добровільних засадах з представників організацій – членів Асоціації. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації до складу Ради можуть входити незалежні члени, які не пов’язані трудовими відносинами з Асоціацією і її членами і задовольняють вимогами законодавства. До компетенції Ради Асоціації входить вирішення питань загального керівництва, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації та виконавчих органів Асоціації відповідно до Статуту.

Президент

Є одноосібним виконавчим органом Асоціації, що обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Президент організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та Ради Асоціації. Президент без довіреності діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію в усіх організаціях, як в Україні, так і за кордоном, самостійно укладає угоди від імені Асоціації в межах своєї компетенції.

Президіум

Колегіальний виконавчий орган, який керує поточною діяльністю Асоціації. До складу Президії входять Президент і два віце-Президента, які призначаються за поданням Ради Асоціації строком на 5 років.

President

Is the sole executive body of the Association, elected by the General Meeting for a term of 5 years. The President organizes and ensures the implementation of decisions of the General Meeting of the Association and of the Association Council. President without power of attorney on behalf of the Association, represents the Association in all organizations, both in Ukraine and abroad, on their own transactions on behalf of the Association within its competence.

Presidium

The collegial executive body that manages the current activities of the Association. The Presidium consists of the President and two vice-presidents, appointed on the proposal of the Board of the Association for a period of 5 years.

 

Association Council

It is a permanent collegial management body performing general management of the Association in the period between the General Meetings of the Association. The Association Council shall meet as required, but at least twice a year. The Council is formed of at least 5 people on a voluntary basis from the representatives of organizations – members of the Association. The General Meeting of the Association members of the Presidium are independent members who are not in labor relations with the Association and its members and meet the requirements of federal law. The Association Council is competent to general management, with the exception of the matters reserved to the exclusive competence of the Association of the Association and the executive bodies of the General Meeting in accordance with the Charter.

General Meeting of Association Members

Supreme governing body that determines the strategy and basic directions of activity of the Association. The next General Meeting of the Association shall be provide once a year. Not earlier than three, and no later than nine months after the financial year end. The exclusive competence of the General Meeting include issues such as: the change of the Charter of the Association, the definition of the main activities, the principles of formation and use of its property.